OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.Pružiny-e-shop (prodávající), jehož provozovatelem je firma Pružiny Čermák, s.r.o. Pavlovského 29, 664 42 Modřice, IČO 26924773, DIČ CZ26924773. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Osoby nezletilé mohou uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z. Pokud objednavatel (zákazník) nepřevezme, nebo nezaplatí objednané zboží je dodavatel oprávněn vyžadovat manipulační poplatek spojený s náklady s vyřízením objednávky a poplatek za poštovné v celkové výši 200,-Kč. v případě nezaplacení poplatku bude věc řešená právní cestou.Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.Pružiny-e-shop.cz jsou považovány za závazné.

Zrušení objednávky lze buď telefonickou domluvou nebo emailem, pokud objednávka dosud nebyla zpracována, nejpozději však do 2 hodin po odeslání.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a řádném zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.Pružiny-e-shop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.Platební podmínky, dodací lhůta a přepravné:

Možnosti úhrad:

  1. Dobírka: Kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky.
  2. Převod na účet: Kupující zboží zaplatí předem převodem na bankovní účet, číslo účtu získáte při potvrzení objednávky . Jako variabilní číslo je nutné uvést číslo objednávky. .
  3. Osobní odběr: Kupující zboží zaplatí hotově při osobním odběru.

Dodací lhůta:

  1. Zboží které je k dispozici skladem u dodavatele, bude expedováno do 7 pracovních dnů. Dostupnost každého produktu je zobrazena v jeho detailu.
  2. Zboží které není k dispozici skladem u dodavatele, bude vyrobeno na základě dohody kupujícího a prodávajícího. Doba je závislá na možnostech výrobce požadovaného zboží. 

Doprava:

  1. Prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
  2. Osobní odběr

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.Pružiny-e-shop.cz a právním řádem platným v ČR.

"Reklamační řád" internetového obchodu www.Pružiny-e-shop.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy je možné také zaslat spolu se zbožím.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží doporučujeme přiložit kopii dokladu o koupi, či číslo objednávky. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet) a to do 30 dnů. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem na adresu cermak.perovna@volny.cz, doporučeným dopisem na adresu sídla firmy a nebo osobně. rodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 14 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.Závěrečné ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.Pružiny-e-shop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Ochrana osobní údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

Elektronická evidence tržeb 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy cermak.perovna@volny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve snění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. května 2018

 

MzRjZGU4