OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy Občanským zákoníkem  a zákonem o ochraně spotřebitele . Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy Obchodním zákoníkem. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Pojmy
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle Občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
Spotřebitel (kupující) -  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

Dodací podmínky
Zboží zasíláme ČESKOU POŠTOU na dobírku do 7 pracovních dní, pokud je zboží na skladě, v opačném případě do 20 pracovních dní. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. V připadě nevykrytí celé dodávky, vám bude na naše náklady zbylé zboží zasláno ihned po naskladnění. Děkujeme za pochopení. Drobná změna dezénu je vyhrazena.

Expediční poplatky
K ceně zboží účtujeme expediční poplatek. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.
Záruka
Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Výměna zboží
Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový pouze po telefonické domluvě. Proto pečlivě volte velikosti dle velikostních tabulek.
Pozor spodní prádlo z hygienických důvodů nevyměňujeme.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. 
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Kupující (soukromá osoba, ne firma s IČO) má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. 14 denní doba je určena pro vyzkoušení zboží, proto není možné produkty vracet v poničeném stavu.
Kupující nemůže odstoupit podle Obč.Z od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
Reklamační řád
Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona  občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením obchodního zákoníku.
- Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.
Záruka na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, je možná sleva, výměna, oprava nebo odstoupení od smlouvy, dle dohody s kupujícím. Výrobek zašlete spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Vrátíme vám platbu za zboží a nejlevnější náklady standardního dodání námi nabízené.
Prodávající nehradí poštovné vynaložené na dopravu k prodejci.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.
Pokud jste obdržel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Prodávající doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu servisního prodejce.

oCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


M2YxN