S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Ok

Při nákupu nad 800,-Kč

od nás dostanete dárek :) 

 Naše novinka

!!! Možnost osobního odběru v Praze !!!

Máme další nový sortiment

TINKTURY  A  MASTIČKY NAPŘÍMO

OD VÝROBCE:

www.STEZA.cz

V nabídce máme asi 200 druhu tinktůr 

Předání je možné i bez objednání

za e-shopové ceny.

PO - PÁ od 11:00 - 18:00 hod.

Tel. kontakt pro info k předání je

773 874 338 - Denis Steiner

--------------------------------

Nově u nás
odesíláme taky zasilkovnou 

Budeme rádi, když náš

obchod ohodnotíte

na heureka.cz  

 

Nově na naší prodejně můžete platit kartou

VAŠE HRY A HERNÍ KONZOLE VČETNĚ HERNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ OD VÁS VYKOUPÍME ZA HOTOVÉ ČI VÝMĚNOU ZA JINÉ ZBOŽÍ. 

!!! V praze máme nejvyšší výkupní ceny !!!


img Registrace nového zákazníka

Osobní údaje

Dodací adresa


Souhlasím se zpracováním osobních údajů.*

Podmínky ochrany osobních údajů

(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)

I .Ochrana osobních údajů
1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2. Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy.

1.5. Prodávající pro plnění kupní smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.7 Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

1.10 Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.


II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)
2.1 Prodávající je ve vztahu k osobním údajům klientů kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Kupující je správcem těchto údajů.

2.2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Prodávající získal přístup v rámci plnění kupní smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.hrypraha.cz (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené s Kupujícím ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Prodávající se zavazuje pro Kupující zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Prodávající bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Prodávající není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Prodávající se zavazuje pro kupující zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

běžné osobní údaje,
zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR,
které Kupující získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5. Prodávající se zavazuje pro kupujícího zpracovávat osobní údaje za účelem plnění kupní smlouvy.

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7. Kupující uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR. Kupující dále uděluje Prodávajícímu obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Prodávající však musí kupujícího písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout kupujícímu možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Prodávající musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.8. Prodávající se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Kupujícího, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Prodávající pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
Prodávající tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Prodávajícího.
K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Prodávajícího a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Prodávajícím stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
Oprávněné osoby Prodávajícího, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodávající zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Prodávající zajistí, že tato povinnost pro Prodávající i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Prodávajícímu.
Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Prodávající povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Kupujícímu, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
2.9. Kupující se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Kupující souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje kupující, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

3.4. Kontaktní údaje Prodávajícího ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 773 874 338 deniskotva@seznam.cz

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.Kontakt: deniskotva@seznam.cz

Telefon +420 773 874 338

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteru.

Podmínky ochrany osobních údajů

(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)

I .Ochrana osobních údajů
1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2. Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy.

1.5. Prodávající pro plnění kupní smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.7 Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

1.10 Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.


II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)
2.1 Prodávající je ve vztahu k osobním údajům klientů kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Kupující je správcem těchto údajů.

2.2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Prodávající získal přístup v rámci plnění kupní smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.hrypraha.cz (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené s Kupujícím ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Prodávající se zavazuje pro Kupující zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Prodávající bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Prodávající není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Prodávající se zavazuje pro kupující zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

běžné osobní údaje,
zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR,
které Kupující získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5. Prodávající se zavazuje pro kupujícího zpracovávat osobní údaje za účelem plnění kupní smlouvy.

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7. Kupující uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR. Kupující dále uděluje Prodávajícímu obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Prodávající však musí kupujícího písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout kupujícímu možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Prodávající musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.8. Prodávající se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Kupujícího, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Prodávající pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
Prodávající tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Prodávajícího.
K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Prodávajícího a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Prodávajícím stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
Oprávněné osoby Prodávajícího, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodávající zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Prodávající zajistí, že tato povinnost pro Prodávající i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Prodávajícímu.
Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Prodávající povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Kupujícímu, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
2.9. Kupující se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Kupující souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje kupující, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

3.4. Kontaktní údaje Prodávajícího ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 773 874 338 deniskotva@seznam.cz

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.Kontakt: deniskotva@seznam.cz

Telefon +420 773 874 338


Opište text z obrázku: *
captcha Nový obrázek
NTM5YTk