PŘEHLED DOKUMENTACE PO A ZPŮSOB JEJÍHO VEDENÍ

28.05.2018

PŘEHLED DOKUMENTACE PO A ZPŮSOB JEJÍHO VEDENÍ

 

§ 15 zákona o PO, § 76 odst. 1 písm. e) zákona o PO,

§§ 27 a 40 vyhlášky o požární prevenci

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona o PO (jedná se o činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím) jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci PO, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

Druhy, obsah a vedení dokumentace PO stanoví prováděcí právní předpis k zákonu o PO, kterým je vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o PO.

Dokumentaci PO tvoří:

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) posouzení požárního nebezpečí,

c) stanovení organizace zabezpečení PO,

d) požární řád,

e) požární poplachové směrnice,

f) požární evakuační plán,

g) dokumentace zdolávání požárů,

h) řád ohlašovny požárů,

i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

k) požární kniha,

l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky.

 

Součástí dokumentace PO je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení (§ 18 odst. 1 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona), bezpečnostní dokumentace (dle zákona č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií), bezpečnostní listy (dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a o chemických směsích a o změně některých zákonů /chemický zákon/), jakož i doklady prokazující dodržování technických návodů a podmínek vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

 

Pokud zákon o PO nebo vyhláška o požární prevenci nestanoví jinak zpracovává a vede dokumentaci PO § 27 odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

Součástí dokumentace PO je také uvedení místo a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

Dokumentaci PO uvedenou v § 27 odst 1. písm. a) až i) zákona o PO schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

Kontrola dokumentace PO uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) až i) zákona o PO, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru nebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace PO podle § 27 odst. 1 zákona o PO mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace PO.

Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, které podnikatelé vykonávají mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny jiným právním předpisem (například vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic) určí se druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace PO nebo některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti podle § 15 vyhlášky o požární prevenci (např. pokyny pro činnost preventivní požární hlídky).

Průvodní dokumentace a dokumentace PO se zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu SPD ke schválení, kontrole nebo posouzení v jazyce českém.

Dokumentace PO, kterou orgán SPD schvaluje, a požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace (§ 31 odst. 1 zákona o PO) se předkládají ve dvou vyhotoveních.

Dokumentace PO se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnanců, jichž se týká, jakož i orgánům SPD. Dokumentace PO musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.

Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace PO, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán SPD.

YjE3N2E