Požadavky na zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové osvětlení

05.04.2018

Požadavky na zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové osvětlení

Při zajištění dodávky elektrické energie pro nouzové osvětlení se postupuje podle platné právní úpravy a v souladu s normativními požadavky (viz 12.9.1 a poznámka k 9.15.2 ČSN 73 0802). Z obsahu těchto technických specifikací vyplývá, že elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení) musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého.

Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být přitom samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem trvalé obsluhy (stálé služby).

Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit nezávislým záložním zdrojem – samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou síť NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro zařízení, která musejí zůstat funkční i v případě požáru.

Je-li trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje zajištěna samostatným generátorem, musí mít nouzové osvětlení akumulátorové baterie s dobou provozu alespoň 15 minut. Není-li k dispozici druhý zdroj elektrické energie z veřejné sítě nn popř. vn smyčkou, musí mít nouzové osvětlení akumulátorové baterie – jde-li o požadovanou dobu provozu nouzového osvětlení nejvýše 30 minut; pokud je ale k dispozici druhý zdroj energie, nejsou akumulátorové baterie požadovány.

Lokální agregáty pro výrobu elektrické energie musejí být vybaveny automatickým (samočinným) startem při výpadku distribuční sítě včetně přepojení elektrické sítě pro napájení požárně bezpečnostních zařízení. Strojovny a rozvodny agregátů musí tvořit samostatné požární úseky. Zásoba pohonných hmot pro provoz těchto agregátů, popř. kapacita akumulátorových baterií (i při využití UPS) jako záložního zdroje musí zabezpečit provoz po požadovanou dobu požárně bezpečnostních zařízení popř. dalších zařízení. Náhradní zdroj elektrické energie (akumulátor) může být v některých případech umístěn i uvnitř napájeného zařízení, aniž by tím byl narušen požadovaný provoz.

Samočinná dodávka elektrické energie pomocí UPS zabezpečuje nepřetržité napájení vybraných elektrických a technologických zařízení, která musejí zůstat v případě požáru a výpadku elektrické energie funkční (nežádoucí je prodleva v napájení elektrické energie po dobu startu dieselagregátu). UPS musí zajistit při výpadku elektrické energie přepnutí na záložní zdroj bez přerušení napájení. Jedná se o napájení požárně bezpečnostních zařízení (např. nouzové osvětlení, ovládání požárních uzávěrů a dalších zařízení souvisících s evakuací osob a zásahem jednotek požární ochrany apod.).

Za nezávislou dodávku elektrické energie (v havarijním režimu) se podle ČSN 73 0802 [8], ČSN 73 0804 [9] a ČSN 73 0848 [17] považují rovněž případy, kde požárně bezpečnostní zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru, jsou napájena jen z náhradních zdrojů (druhých zdrojů elektrické energie) po projektově stanovenou dobu v případě poruchy a výpadku jednoho zdroje. Výpadkem zdroje je narušení jeho funkční činnosti v elektrické rozvodné síti po dobu delší než 120 sekund. V případě velkých odběrů se doporučuje zpracovat diagram odběru jednotlivými spotřebiči, resp. zatížení náhradního zdroje.

Autor: plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., MV ČR, GŘ HZS ČR  |  Recenzent: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB TU Ostrava, FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství

MjA2M2Ez